Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kristine Kujath Thorp